Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η ορθογραφική ικανότητα μαθητών Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες: Μία συγκριτική μελέτη.

Ξάνθη Στυλιανή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήμη

Σύμφωνα με σειρά ερευνών η ορθογραφημένη γραφή συναρτάται άμεσα με την κατάκτηση συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων όπως η φωνολογική και μορφολογική επίγνωση, η ορθογραφική, γραμματική και σημασιολογική γνώση. Μαθητές με φτωχές γλωσσικές δεξιότητες, όπως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, τείνουν να κάνουν περισσότερα ορθογραφικά λάθη.

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθούν αφενός τα προβλήματα και οι δυσκολίες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού στην ορθογραφημένη γραφή και αφετέρου να εξεταστούν τα είδη των λαθών με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και η σχέση τους με την ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό αξιολογήθηκε η ορθογραφική ικανότητα 89 μαθητών Δημοτικού τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης, 22 με υψηλή σχολική επίδοση και 67 με μαθησιακές δυσκολίες, με μία δοκιμασία ορθογραφικής παραγωγής καθ’ υπαγόρευση μεμονωμένων λέξεων και μία συνεχούς κειμένου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πολύ καλή ορθογραφική ικανότητα των μαθητών με υψηλή σχολική επίδοση και καλύτερες δεξιότητες φωνολογικής και μορφοσυντακτικής επεξεργασίας, αλλά και περισσότερο εμπλουτισμένες οπτικό-ορθογραφικές αναπαραστάσεις.

Με βάση αυτά τα ευρήματα η εργασία πραγματεύεται το στάδιο ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας στις δύο ομάδες των μαθητών, τους γλωσσικούς παράγοντες που επηρέασαν καθοριστικά την ορθογραφική τους επίδοση και τον διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης της ορθογραφίας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

επιστροφή