Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Διδακτική Προσέγγιση και Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ανανιάδου Μαρία

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κα Μητροπούλου Βασιλική

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια, έπειτα από τις επισκέψεις στα ειδικά σχολεία, παρουσίασης πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, νοητικά προβλήματα, προβλήματα στην όραση και στην ακοή. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, που παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, κώφωση και τύφλωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθεται η νομοθεσία που ισχύει σχετικά με τα ειδικά σχολεία, τα αναλυτικά προγράμματα και η νομοθεσία για την επιμόρφωση των καθηγητών ειδικής αγωγής. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στα κανονικά και τα ειδικά σχολεία, ο τρόπος και σκοπός διδασκαλίας στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται η διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση για τα παιδιά με Ειδικές ικανότητες, όπως και παραδείγματα διδασκαλίας βασισμένα στα διδακτικά μοντέλα των διδασκαλιών που συζητήσαμε στα ειδικά σχολεία, για κάθε κατηγορία. Επιπλέον, αναφέρονται οι επισκέψεις στα σχολεία ειδικής αγωγής και ο διάλογος με τους καθηγητές. Στο τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα από την επί τόπου παρακολούθηση διδασκαλίας για την κάθε κατηγορία.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Δυσλεξία και προβλήματα συμπεριφοράς: η οπτική και ο ρόλος των μητέρων

Αλευρίδου Ελισσάβετ

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των απόψεων μητέρων με παιδιά με δυσλεξία για την ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά τους. Επιπροσθέτως, μελετήθηκαν: η επίδραση της διάγνωσης της δυσλεξίας στη συμπεριφορά των μητέρων, οι αντιδράσεις των μητέρων πριν και μετά τη διάγνωση της δυσλεξίας, η αιτιολόγηση των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών από τις μητέρες, η μορφή παρέμβασης που εφαρμόστηκε καθώς και η αποτελεσματικότητά της. Τέλος, διερευνήθηκε εάν οι μητέρες συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των παιδιών τους και πώς χαρακτηρίζουν τη συνεργασία αυτή. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 20 μητέρες. Τα ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν πως σύμφωνα με τις μητέρες η δυσλεξία συνυπάρχει με τα προβλήματα συμπεριφοράς κυρίως το άγχος και την επιθετικότητα. Η διάγνωση της δυσλεξίας επηρεάζει τις αντιδράσεις των μητέρων καθώς επίσης και τους τρόπους αντιμετώπισης που υιοθετούν οι μητέρες προς τα παιδιά τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των μητέρων, η παράλληλη εφαρμογή μορφών παρέμβασης, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού όσο και στην ψυχοκοινωνική του στήριξη έχουν θετικότερα αποτελέσματα από την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων παρέμβασης μόνο στο μαθησιακό τομέα. Τέλος, η συνεργασία μεταξύ γονέων (μητέρων) και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται από τις μητέρες ως ελλιπής και επιφανειακή.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Η κατανόησης των Αναφορικών Προτάσεων από παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Ο ρόλος της μορφολογίας

Τασιούδη Ματίνα

Επιβλέπουσα: Σταυρακάκη Σταυρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρογλωσσολογίας Α.Π.Θ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της κατανόησης των Αναφορικών Προτάσεων από παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Τα δεδομένα της έρευνάς μας προέκυψαν από ένα πειραματικό έργο κατανόησης Αναφορικών Προτάσεων Υποκειμένου και Αντικειμένου σε 10 ελληνόφωνα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) και 107 παιδιά τυπικής ανάπτυξης ως ομάδα ελέγχου γλωσσικής ηλικίας. Επιπλέον συζητούνται τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής και προτείνονται τρόποι κατάλληλης παρέμβασης.

Ο όρος Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ) χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαταραχές που παρουσιάζονται κατά την κατάκτηση του γραμματικού συστήματος της γλώσσας με παράλληλη απουσία νοητικής υστέρησης, νευρολογικής βλάβης, κώφωσης, καθώς και οποιασδήποτε άλλης βλάβης σε αισθητήρια όργανα

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Μελέτη της φωνηεντικής αντίληψης σε παιδιά σχολικής ηλικίας με ΔΕΠ/Υ

Μεταπτυχιακή Εργασία, Ιούλιος 2007

Ηλίας Βούλτσιος, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση της αντίληψης των φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με ΔΕΠ/Υ και ειδικότερα της δεξιότητας αναγνώρισης των φωνηεντικών κατηγοριών. Ωσ ομάδα - στόχος για την παραπάνω ερευνητική μελέτη επιλέχτηκε η κατηγορία των παιδιών που παρουσιάζει τη ΔΕΠ/Υ, επειδή αφενός η συγκεριμένη ομάδα παιδιών συχνά εμφανίζει δυσκολίες μάθησης και προβλήματα λόγου και αφετέρου το θέμα είναι πρωτότυπο και πρόσφορο προς διερέυνηση. Εκτός αυτών, το θέμα εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο των επιστημών που θεραπεύουν την Ειδική Αγωγή.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Δυσλεξία και Μαθηματικά

ΚΟΣΥΦΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, Σχολή Θετικών επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Φαρμάκη Βασιλική

Σε αυτήν την εργασία περιγράφεται σφαιρικά το φαινόμενο της δυσλεξίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επίσης, διαμέσου της επισκόπησης της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας, πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια ανάλυσης της συμπεριφοράς ενός δυσλεξικού ατόμου απέναντι στα μαθηματικά. Τέλος, παρατίθενται ορισμένες τεχνικές και στρατηγικές υποστήριξης των παιδιών με δυσλεξία στα μαθηματικά.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)

Μεταπτυχιακή εργασία της κας Άννας Κουλικούρδη

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας - "Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας"

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ. Τοράκη Κατερίνα

Πρωταρχικό κίνητρο για την εκπόνηση της εργασίας αυτής αποτέλεσε η κοινωνική διάσταση του θέματος και το γεγονός ότι ο βασικός στόχος του επαγγέλματος του επιστήμονα της πληροφόρησης είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης όλων στην πληροφορία ανεξάρτητα από οποιονδήποτε περιορισμό ή αναπηρία. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης αποτελούν τις πύλες στη γνώση, τη σκέψη και τον πολιτισμό και γι’ αυτό σε καμία περίπτωση δεν νοείται να αποκλείουν από τις υπηρεσίες τους τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, το 11% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται από άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), τα οποία διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από τις νέες υπηρεσίες και τα συστήματα των τηλεπικοινωνιών, του Διαδικτύου, της πληροφορικής και των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Προβλέπεται μάλιστα πως το ποσοστό αυτό των ανάπηρων ατόμων μαζί με τη γήρανση του πληθυσμού θα αυξηθεί σε 17% έως το 2030, ένα ποσοστό δηλαδή που παρόλη την πρόοδο που συντελείται σε όλα τα επίπεδα των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, συνεχίζει να μην έχει πρόσβαση σε τεχνολογίες και υπηρεσίες αιχμής. Προκύπτει λοιπόν ανάγκη έρευνας για το πώς οι υπηρεσίες πληροφόρησης και συγκεκριμένα οι βιβλιοθήκες, οι οποίες αγκαλιάζουν τη ψηφιακή εποχή, μπορούν και πρέπει να ενσωματώσουν στις υπηρεσίες τους τα προαναφερθέντα αποκλίνοντα και μειονεκτούντα άτομα.

Το θέμα αυτό καθίσταται ακόμη πιο επίκαιρο και κριτικής σημασίας διότι τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά το 1970, η στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρίες έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, ενώ η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει πληροφορίας για τα ΑμεΑ χρήστες βιβλιοθηκών και τις προβλεπόμενες υπηρεσίες για αυτούς, αντίθετα στην αντίστοιχη ελληνική διαπιστώνεται μηδαμινότητα αναφορών, ένδειξη της έλλειψης ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εναντιωνόμενη σε αυτή την έλλειψη, η εργασία επιδιώκει να αποτελέσει ένα βήμα ενημέρωσης και πληροφόρησης στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα και να παρέχει κριτική αντίληψη των σύγχρονων αυτών προβλημάτων.

Στοχεύει επίσης να καταδείξει την περιθωριοποίηση και την εξαίρεση των ΑμεΑ από την κουλτούρα της πληροφόρησης εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στην πληροφορία και να διαπιστώσει την υποανάπτυξη των υπηρεσιών βιβλιοθηκών προς αυτές τις ομάδες χρηστών, η οποία αποτελεί και την πιο σημαντική, έμμεση μορφή αποκλεισμού τους. Επιδιώκει επίσης να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την ευαισθησία των βιβλιοθηκονόμων για τα ΑμεΑ, κάτι που αποτελεί υποχρέωση και επιβεβλημένη ανάγκη όλων. Η ανεπαρκής επιμόρφωση των επιστημόνων πληροφόρησης, η ατελής συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η εντατικότερη προσπάθεια των τελευταίων χρόνων για εκσυγχρονισμό στο ισχύον θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο αποτέλεσαν κύρια ώθηση για την εκπόνηση αυτής της εργασίας.

Η μεταπτυχιακή εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

επιστροφή