Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Εφαρμογή του Αθηνά Τεστ σε μαθητές δημοτικού που φοιτούν ή προτάθηκαν να φοιτήσουν σε τμήμα ένταξης

Ξάνθη Στυλιανή, PhD & MA στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη [email: sxanthi@sch.gr] 

Η έρευνα που παρουσιάζεται αξιολογεί κινητικές, αντιληπτικές, νοητικές και ψυχογλωσσολογικές διεργασίες μαθητών δημοτικού που φοιτούν ή έχουν προταθεί να φοιτήσουν σε τμήμα ένταξης με το Αθηνά Τεστ. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο τεστ, γιατί θεωρήθηκε ότι ελέγχει τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για τις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου και εντοπίζει τις ελλειμματικές περιοχές.

Σκοπός της εργασίας ήταν να δοθεί μια ορθολογικά οργανωμένη και συστηματική περιγραφή του επιπέδου και του ρυθμού ανάπτυξης των μαθητών σε κρίσιμους για τη σχολική μάθηση τομείς ανάπτυξης. Επιπλέον, από τα εξεταστικά αποτελέσματα να αναδειχθεί ένα αναλυτικό – διαγνωστικό προφίλ των παιδιών, το οποίο να δείχνει περιοχές ανάπτυξης που είναι ελλειμματικές και που, ενδεχομένως, μπορούν να ενοχοποιηθούν για τις παρούσες ή μελλοντικές δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής του παιδιών στο σχολείο.

Για το σκοπό αυτό χορηγήθηκαν όλες οι κλίμακες του Αθηνά τεστ σε 33 μαθητές δημοτικού πρώτης, δευτέρας, τρίτης, τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι περιοχές ανάπτυξης που είναι ελλειμματικές στους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα δεν αφορούν τις νοητικές τους διεργασίες. Παρατηρήθηκαν ελλείμματα κυρίως σε αντιληπτικές, ψυχο-γλωσσικές και κινητικές διεργασίες.

Με βάση αυτά τα ευρήματα η εργασία πραγματεύεται το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης σε κάθε τομέα, τα χαρακτηριστικά που αναδεικνύονται και το μαθησιακό προφίλ που διαμορφώνεται από αυτή την αξιολόγηση, καθώς και τις εκπαιδευτικές τους προεκτάσεις.

  • Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά; Αναγκαία η δημιουργία “Λεξιλογίου Εννοιών”.

Νικολόπουλος Γιάννης, Μαθηματικός – Ειδικός Παιδαγωγός, Master in Special Education, Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών στην Ελληνογερμανική Αγωγή & Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Δυσλεξίας. E-mail: johnikol@yahoo.gr

Στην ανακοίνωσή μας εξετάζουμε την συμμετοχή/διαμεσολάβηση της γλώσσας στα Μαθηματικά Ελλείμματα. Μας απασχολεί δηλαδή, που και πόσο η Δυσλεξία είναι παράμετρος, της Μαθησιακής Διαταραχής στα Μαθηματικά.

Τα Ελλείμματα των Μαθηματικών έχουν κύρια βάση την Δυσαριθμησία αλλά δεν είναι αμελητέος και ο ρόλος της Δυσλεξίας, ειδικά μάλιστα όσο ανεβαίνουμε στην ακαδημαϊκή κλίμακα που τα προβλήματα της πρακτικής αριθμητικής αλλά και οι εκφράσεις πλεονάζουν σε σχέση με τις απλές πράξεις των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Έχει φτάσει μάλιστα η αρθρογραφία να αναφέρει σαφέστατα: «Δυσλεξία και Δυσαριθμησία στα Μαθηματικά» (Ashcraft and Faust, 1994).

Τα λεκτικά προβλήματα, δηλαδή τα προβλήματα με εκφωνήσεις και διατυπώσεις και όχι οι καθαρά μαθηματικές πράξεις αποτελούν την καρδιά των επιστημονικών αντικειμένων. Είναι κατανοητό ότι η ικανότητα της ανάγνωσης είναι σημαντική στην αποκωδικοποίηση της εκφώνησης ενός μαθηματικού προβλήματος, έτσι ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να κατανοήσουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Κατόπιν και αφού στηριχθούν στις μαθηματικές τους γνώσεις, θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να προχωρήσουν στη λύση, δηλαδή να οδηγηθούν στα ζητούμενα. Τότε οφείλουν να διατυπώσουν την μαθηματική απάντηση. Άρα από άποψη γλώσσας, έχουμε αρχικά ανάγνωση και αποκωδικοποίηση της εκφώνησης και στη συνέχεια διατύπωση λύσης.

Αναγκαία η δημιουργία Λεξιλογίου Εννοιών, όπου θα συνδέονται και ταυτόχρονα θα διαχωρίζονται οι εκφράσεις που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες.

  • Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Η ορθογραφική ικανότητα μαθητών Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες: Μία συγκριτική μελέτη.

Ξάνθη Στυλιανή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήμη

Σύμφωνα με σειρά ερευνών η ορθογραφημένη γραφή συναρτάται άμεσα με την κατάκτηση συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων όπως η φωνολογική και μορφολογική επίγνωση, η ορθογραφική, γραμματική και σημασιολογική γνώση. Μαθητές με φτωχές γλωσσικές δεξιότητες, όπως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, τείνουν να κάνουν περισσότερα ορθογραφικά λάθη.

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθούν αφενός τα προβλήματα και οι δυσκολίες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού στην ορθογραφημένη γραφή και αφετέρου να εξεταστούν τα είδη των λαθών με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και η σχέση τους με την ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό αξιολογήθηκε η ορθογραφική ικανότητα 89 μαθητών Δημοτικού τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης, 22 με υψηλή σχολική επίδοση και 67 με μαθησιακές δυσκολίες, με μία δοκιμασία ορθογραφικής παραγωγής καθ’ υπαγόρευση μεμονωμένων λέξεων και μία συνεχούς κειμένου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πολύ καλή ορθογραφική ικανότητα των μαθητών με υψηλή σχολική επίδοση και καλύτερες δεξιότητες φωνολογικής και μορφοσυντακτικής επεξεργασίας, αλλά και περισσότερο εμπλουτισμένες οπτικό-ορθογραφικές αναπαραστάσεις.

Με βάση αυτά τα ευρήματα η εργασία πραγματεύεται το στάδιο ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας στις δύο ομάδες των μαθητών, τους γλωσσικούς παράγοντες που επηρέασαν καθοριστικά την ορθογραφική τους επίδοση και τον διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης της ορθογραφίας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά!

Νικολόπουλος Γιάννης, Μαθηματικός-Ειδικός Παιδαγωγός, Master in Special Education

Στο άρθρο σημειώνουμε, την επίδραση των Μαθησιακών Δυσκολιών κατά την μετάβαση από την Α/βάθμια στην Β/βάθμια εκπαίδευση, όπου γίνεται σαφές ότι δεν αμβλύνονται/περιορίζονται, αλλά επαυξάνονται οι μαθησιακές δυσκολίες. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά έχουν κύρια δύο συνιστώσες την Δυσαριθμησία και τη Δυσλεξία, ειδικά μάλιστα όσο ανεβαίνουμε στην ακαδημαϊκή κλίμακα που τα προβλήματα, αλλά και οι εκφράσεις πλεονάζουν σε σχέση με τις απλές πράξεις του δημοτικού σχολείου, ο ρόλος της Δυσλεξίας δυναμώνει. Όσο ανεβαίνουμε τις τάξεις και την βαθμίδα, έχουμε μια αυστηρότητα στην διατύπωση των εκφωνήσεων και των λύσεων, μην ξεχνάμε ότι, οι μαθηματικοί στο γυμνάσιο, έχουν μια αξιοσημείωτη διαφορά από τους δασκάλους στο δημοτικό. Με βάση την αξιολόγηση των παιδιών, θα βρούμε την μέθοδο για να διδάξουμε σωστά και αποδοτικά. Η διδασκαλία που στηρίζεται στα προφίλ των παιδιών, θα επικεντρώσει, θα στοχεύσει στις αδυναμίες του κάθε παιδιού και θα αξιοποιήσει τα προτερήματά του. Απέναντι στην αφηρημένη γνώση που γεννά τις μαθησιακές δυσκολίες, η απάντηση είναι: βιωματική διδασκαλία που βοηθά όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε ότι η βιωματική διδασκαλία σήμερα, με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και την αξιοποίηση των λογισμικών π.χ. GeoGebra, EcliDraw, κ.τ.λ.μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες για τη βελτίωση της ποιότητας γραπτών αφηγήσεων

Ξάνθη Στυλιανή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήμη 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε εάν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει χρήση λογισμικού, διαδικαστική υποστήριξη, παραγωγική διαδικασία, χρήση εικονιδίων, χρήση παραγλωσσικών σημείων και διαγραμμάτων, και παροχή οδηγιών σε ατομική βάση, βοηθά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να γράψουν ποιοτικότερα αφηγηματικά κείμενα. Έρευνες έχουν αναδείξει ότι αυτά τα υποστηρικτικά πλαίσια βοηθούν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να βελτιώσουν την ποιότητα του γραπτού τους. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τη σημασία του διδακτικού πλαισίου στο οποίο διεξάγεται η διδασκαλία και να διερευνήσει τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος για τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκε ένα τρίμηνο πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης σε 67 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού με βασικό στόχο να αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι η συγγραφή ενός κειμένου περιλαμβάνει τα στοιχεία ενός προβλήματος (πλαίσιο, χρόνος, τόπος, πρωταγωνιστής, πρόβλημα, επίλυση- τέλος) και μια διαδικασία επίλυσης. Το μαθησιακό περιβάλλον υποστηρίχθηκε από το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» και αντίστοιχες δραστηριότητες σε χαρτί. Οι διδακτικές παρεμβάσεις διαφοροποιήθηκαν ως προς τον τρόπο διδασκαλίας, τον αριθμό των ατόμων στην ομάδα, τις ώρες διδασκαλίας και το υποστηρικτικό πλαίσιο. Η αξιολόγηση των κειμένων των μαθητών, πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, έδειξε ότι οι μαθητές παρουσίασαν καλύτερο επίπεδο αφηγηματικής ικανότητας μετά τη διδακτική παρέμβαση. Η ενασχόληση των ίδιων των μαθητών με το λογισμικό, καθώς και η συνδυαστική χρήση του λογισμικού με δραστηριότητες σε χαρτί τους ωφέλησε περισσότερο. Με βάση αυτό το εύρημα η εργασία πραγματεύεται τη σημασία του διδακτικού πλαισίου στο οποίο διεξάγεται η διδασκαλία πέρα από το τρίγωνο «δάσκαλος - μαθητής - αντικείμενο διδασκαλίας» και τη συμβολή των διαδικαστικών διευκολύνσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής γραπτών αφηγήσεων.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Παροχή διαδικαστικών διευκολύνσεων για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Ξάνθη Στυλιανή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωστική Επιστήμη, sxanthi@sch.gr

Στο παρόν άρθρο αξιοποιούνται παιδαγωγικά δραστηριότητες γραπτού λόγου μέσα σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης και ενισχύονται δεξιότητες ελέγχου και ρύθμισης του γραπτού λόγου σε 55 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ηλικίας 9 ως 12 ετών. Λαμβάνονται υπόψη ερευνητικά πορίσματα και θεωρήσεις που προέρχονται από το χώρο της Διδακτικής της Γλώσσας και της Γνωστικής Επιστήμης, καθώς και έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο πως μαθαίνουν τα παιδιά μέσα σε πλαίσια υποστήριξης, τα οποία τους παρέχουν βοήθεια και την αναγκαία καθοδήγηση για την επίλυση προβλημάτων που είναι λίγο πέραν αυτών που θα μπορούσαν να καταφέρουν αυτόνομα. Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι η διαδικαστική υποστήριξη ευνοεί τους μαθητές και τους βοηθά να εκτελέσουν καλύτερα μια σειρά δυναμικών λειτουργιών που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τον καθορισμό των στόχων και των απαιτήσεων ενός κειμένου

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή