Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Η ορθογραφική ικανότητα μαθητών Δ΄- ΣΤ΄ Δημοτικού με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες: Μία συγκριτική μελέτη.

Ξάνθη Στυλιανή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήμη

Σύμφωνα με σειρά ερευνών η ορθογραφημένη γραφή συναρτάται άμεσα με την κατάκτηση συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων όπως η φωνολογική και μορφολογική επίγνωση, η ορθογραφική, γραμματική και σημασιολογική γνώση. Μαθητές με φτωχές γλωσσικές δεξιότητες, όπως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, τείνουν να κάνουν περισσότερα ορθογραφικά λάθη.

Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθούν αφενός τα προβλήματα και οι δυσκολίες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού στην ορθογραφημένη γραφή και αφετέρου να εξεταστούν τα είδη των λαθών με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης και η σχέση τους με την ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων. Για τον σκοπό αυτό αξιολογήθηκε η ορθογραφική ικανότητα 89 μαθητών Δημοτικού τετάρτης, πέμπτης και έκτης τάξης, 22 με υψηλή σχολική επίδοση και 67 με μαθησιακές δυσκολίες, με μία δοκιμασία ορθογραφικής παραγωγής καθ’ υπαγόρευση μεμονωμένων λέξεων και μία συνεχούς κειμένου. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πολύ καλή ορθογραφική ικανότητα των μαθητών με υψηλή σχολική επίδοση και καλύτερες δεξιότητες φωνολογικής και μορφοσυντακτικής επεξεργασίας, αλλά και περισσότερο εμπλουτισμένες οπτικό-ορθογραφικές αναπαραστάσεις.

Με βάση αυτά τα ευρήματα η εργασία πραγματεύεται το στάδιο ανάπτυξης της ορθογραφικής δεξιότητας στις δύο ομάδες των μαθητών, τους γλωσσικούς παράγοντες που επηρέασαν καθοριστικά την ορθογραφική τους επίδοση και τον διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης της ορθογραφίας των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά!

Νικολόπουλος Γιάννης, Μαθηματικός-Ειδικός Παιδαγωγός, Master in Special Education

Στο άρθρο σημειώνουμε, την επίδραση των Μαθησιακών Δυσκολιών κατά την μετάβαση από την Α/βάθμια στην Β/βάθμια εκπαίδευση, όπου γίνεται σαφές ότι δεν αμβλύνονται/περιορίζονται, αλλά επαυξάνονται οι μαθησιακές δυσκολίες. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά έχουν κύρια δύο συνιστώσες την Δυσαριθμησία και τη Δυσλεξία, ειδικά μάλιστα όσο ανεβαίνουμε στην ακαδημαϊκή κλίμακα που τα προβλήματα, αλλά και οι εκφράσεις πλεονάζουν σε σχέση με τις απλές πράξεις του δημοτικού σχολείου, ο ρόλος της Δυσλεξίας δυναμώνει. Όσο ανεβαίνουμε τις τάξεις και την βαθμίδα, έχουμε μια αυστηρότητα στην διατύπωση των εκφωνήσεων και των λύσεων, μην ξεχνάμε ότι, οι μαθηματικοί στο γυμνάσιο, έχουν μια αξιοσημείωτη διαφορά από τους δασκάλους στο δημοτικό. Με βάση την αξιολόγηση των παιδιών, θα βρούμε την μέθοδο για να διδάξουμε σωστά και αποδοτικά. Η διδασκαλία που στηρίζεται στα προφίλ των παιδιών, θα επικεντρώσει, θα στοχεύσει στις αδυναμίες του κάθε παιδιού και θα αξιοποιήσει τα προτερήματά του. Απέναντι στην αφηρημένη γνώση που γεννά τις μαθησιακές δυσκολίες, η απάντηση είναι: βιωματική διδασκαλία που βοηθά όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε ότι η βιωματική διδασκαλία σήμερα, με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας και την αξιοποίηση των λογισμικών π.χ. GeoGebra, EcliDraw, κ.τ.λ.μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Διδακτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες για τη βελτίωση της ποιότητας γραπτών αφηγήσεων

Ξάνθη Στυλιανή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήμη 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε εάν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει χρήση λογισμικού, διαδικαστική υποστήριξη, παραγωγική διαδικασία, χρήση εικονιδίων, χρήση παραγλωσσικών σημείων και διαγραμμάτων, και παροχή οδηγιών σε ατομική βάση, βοηθά τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να γράψουν ποιοτικότερα αφηγηματικά κείμενα. Έρευνες έχουν αναδείξει ότι αυτά τα υποστηρικτικά πλαίσια βοηθούν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να βελτιώσουν την ποιότητα του γραπτού τους. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει τη σημασία του διδακτικού πλαισίου στο οποίο διεξάγεται η διδασκαλία και να διερευνήσει τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος για τον μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκε ένα τρίμηνο πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης σε 67 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού με βασικό στόχο να αναγνωρίσουν οι μαθητές ότι η συγγραφή ενός κειμένου περιλαμβάνει τα στοιχεία ενός προβλήματος (πλαίσιο, χρόνος, τόπος, πρωταγωνιστής, πρόβλημα, επίλυση- τέλος) και μια διαδικασία επίλυσης. Το μαθησιακό περιβάλλον υποστηρίχθηκε από το εκπαιδευτικό λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» και αντίστοιχες δραστηριότητες σε χαρτί. Οι διδακτικές παρεμβάσεις διαφοροποιήθηκαν ως προς τον τρόπο διδασκαλίας, τον αριθμό των ατόμων στην ομάδα, τις ώρες διδασκαλίας και το υποστηρικτικό πλαίσιο. Η αξιολόγηση των κειμένων των μαθητών, πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση, έδειξε ότι οι μαθητές παρουσίασαν καλύτερο επίπεδο αφηγηματικής ικανότητας μετά τη διδακτική παρέμβαση. Η ενασχόληση των ίδιων των μαθητών με το λογισμικό, καθώς και η συνδυαστική χρήση του λογισμικού με δραστηριότητες σε χαρτί τους ωφέλησε περισσότερο. Με βάση αυτό το εύρημα η εργασία πραγματεύεται τη σημασία του διδακτικού πλαισίου στο οποίο διεξάγεται η διδασκαλία πέρα από το τρίγωνο «δάσκαλος - μαθητής - αντικείμενο διδασκαλίας» και τη συμβολή των διαδικαστικών διευκολύνσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής γραπτών αφηγήσεων.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Παροχή διαδικαστικών διευκολύνσεων για την παραγωγή γραπτού λόγου σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Ξάνθη Στυλιανή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωστική Επιστήμη, [email protected]

Στο παρόν άρθρο αξιοποιούνται παιδαγωγικά δραστηριότητες γραπτού λόγου μέσα σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης και ενισχύονται δεξιότητες ελέγχου και ρύθμισης του γραπτού λόγου σε 55 μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ηλικίας 9 ως 12 ετών. Λαμβάνονται υπόψη ερευνητικά πορίσματα και θεωρήσεις που προέρχονται από το χώρο της Διδακτικής της Γλώσσας και της Γνωστικής Επιστήμης, καθώς και έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο πως μαθαίνουν τα παιδιά μέσα σε πλαίσια υποστήριξης, τα οποία τους παρέχουν βοήθεια και την αναγκαία καθοδήγηση για την επίλυση προβλημάτων που είναι λίγο πέραν αυτών που θα μπορούσαν να καταφέρουν αυτόνομα. Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι η διαδικαστική υποστήριξη ευνοεί τους μαθητές και τους βοηθά να εκτελέσουν καλύτερα μια σειρά δυναμικών λειτουργιών που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τον καθορισμό των στόχων και των απαιτήσεων ενός κειμένου

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών

Καυκούλα Ευαγγελία, Μ.Ed., Δρ. εκπαιδευτικός Π.Ε. 70

Αρχικά γίνεται μια γενική προσέγγιση του θέματος των μαθησιακών δυσκολιών, όπου διασαφηνίζονται ορισμένες βασικές έννοιες και ορισμοί, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, η συχνότητα του προβλήματος, τα αίτια των μαθησιακών δυσκολιών και η διαδικασία διάγνωσης. Στη συνέχεια του άρθρου γίνεται αναφορά στη διδασκαλία και μάθηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μέσα σε κανονική τάξη. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι για την επιτυχή αντιμετώπιση προβλημάτων αυτών των παιδιών, πρέπει να γίνουν τροποποιήσεις στα αναλυτικά προγράμματα και νέες προσεγγίσεις στις διδακτικές μεθόδους, έτσι ώστε όλα τα παιδιά, με προβλήματα ή όχι, να αξιοποιούνται ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Στις προϋποθέσεις επιτυχίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τονίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος του δασκάλου, ο οποίος πρέπει να σέβεται τη διαφορετικότητα, να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του κάθε μαθητή για βελτίωση και αλλαγή, να εξατομικεύει τη διδασκαλία,να τονώνει το αυτοσυναίσθημα και να δημιουργεί θετικές προσδοκίες.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Oι εξελικτικές μαθησιακές δυσκολίες

Βασιλική Σπανού, Ψυχολόγος
Δρ Νικόλαος Τριπόδης, Σχολικός Σύμβουλος

Οι Εξελικτικές Μαθησιακές Δυσκολίες είναι μια ομάδα διαταραχών που αφορά συγκεκριμένα ελλείμματα σε τομείς όπως η ακαδημαϊκή επίδοση, η γλώσσα, ο λόγος ή η κινητική λειτουργία. Τα ελλείμματα αυτά δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, αυτισμό, κάποια διαγνωσμένη νευρολογική ή άλλη οργανική διαταραχή ή σε περιβάλλοντα με περιορισμένα εκπαιδευτικά ερεθίσματα. Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν κάποια από αυτές τις διαταραχές είναι συνήθως μέσης ή ακόμα και υψηλής νοημοσύνης, αλλά στην παιδική τους ηλικία έχουν αντιμετωπίσει μια σοβαρή δυσκολία στην απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα η ακαδημαϊκή τους πρόοδος να εμποδίζεται σημαντικά.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

First Previous  Εμφάνισε 1 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή